ردیف نام واحد پرسنل منطقه شماره ها
1 دفتر شهردار - منطقه یک 33516305
2 دفتر معاونت مالی آقای آرش محمدزاده منطقه یک 33516353 , 33516354
3 معاونت مالی آقای محمود یوسف نژاد منطقه یک 33516356
4 معاونت شهرسازی آقای محمد برزو منطقه یک 33516336 , 33516337
5 معاونت فنی آقای رسول اگوشی منطقه یک 33516419
6 درآمد - منطقه یک 33516332
7 درآمد خانم براری منطقه یک 33516331
8 درآمد آقای داریوش ابراهیمی منطقه یک 33516330
9 زیباسازی آقای جعفر صالحی منطقه یک 33516401
10 زیباسازی خانم شفاعت منطقه یک 33516340
11 دفتر فنی آقای محمد طاهری منطقه یک 33516341
12 دفتر فنی - منطقه یک 33516377
13 مالی خانم هراتی مقدم منطقه یک 33516382
14 مالی خانم برزگر منطقه یک 33516346
15 مالی خانم طبری منطقه یک 33516348
16 صنفی آقای حسین سلطانی منطقه یک 33516324
17 بایگانی آقای محمد قربانی منطقه یک 33516375
18 بایگانی آقای جمال موسوی منطقه یک 33516345
19 فرهنگی آقای محمد سعدی پور منطقه یک 33516372
20 شهرسازی آقای محسن مهربان منطقه یک 33516329