لیست شماره های مناطق

توجه : برای تماس با سازمانهای تابعه شهرداری ابتدا شماره تلفن مربوطه را شماره گیری فرمایید سپس داخلی مورد نظر را وارد نمایید.

  1. سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات : 33245350
  2. سازمان مدیریت پسماند : 33345294 - 33345295 - 33345296
  3. سازمان مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی : 33248317-8 (فکس : 33248315)
  4. سازمان مدیریت آرامستان ها : 606000
  5. سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل: 33248882 - 33250023 - 33240815 (تلفکس دبیرخانه: 33261665 - تلفکس قرارداد: 33240764 )
  6. سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری: 33266060 (تلفکس : 33266123)
  7. سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی: 33304858 ( فکس : 33304959 )
ردیف نام واحد پرسنل منطقه شماره ها
1 دفتر معاونت مالی آقای آرش محمدزاده منطقه یک 33516353 , 33516354
2 معاونت مالی آقای محمود یوسف نژاد منطقه یک 33516356
3 معاونت شهرسازی آقای محمد برزو منطقه یک 33516336 , 33516337
4 معاونت فنی آقای رسول اگوشی منطقه یک 33516419
5 درآمد - منطقه یک 33516332
6 درآمد خانم براری منطقه یک 33516331
7 درآمد آقای داریوش ابراهیمی منطقه یک 33516330
8 زیباسازی آقای جعفر صالحی منطقه یک 33516401
9 زیباسازی خانم شفاعت منطقه یک 33516340
10 دفتر فنی آقای محمد طاهری منطقه یک 33516341
11 دفتر فنی - منطقه یک 33516377
12 مالی خانم هراتی مقدم منطقه یک 33516382
13 مالی خانم برزگر منطقه یک 33516346
14 مالی خانم طبری منطقه یک 33516348
15 صنفی آقای حسین سلطانی منطقه یک 33516324