ردیف نام واحد پرسنل منطقه شماره ها
1 دفتر شهردار - منطقه یک 33516305
2 دفتر معاونت مالی آقای سامان احمدپور منطقه یک 33516353 , 33516354
3 معاونت مالی آقای مصطفی مهربانیان منطقه یک 33516356
4 معاونت شهرسازی آقای محمد برزو منطقه یک 33516336 , 33516337
5 معاونت فنی آقای عباس رئیسی منطقه یک 33516419
6 پیگیری ویژه معاونت آقای رامین کولائیان منطقه یک 33516397
7 درآمد آقای محمد سعید اکبری منطقه یک 33516390
8 درآمد خانم حمیدی منطقه یک 33516389
9 درآمد - منطقه یک 33516332
10 درآمد خانم براری منطقه یک 33516331
11 درآمد آقای داریوش ابراهیمی منطقه یک 33516330
12 زیباسازی آقای جعفر صالحی منطقه یک 33516401
13 زیباسازی خانم شفاعت منطقه یک 33516340
14 دفتر فنی آقای محمد طاهری منطقه یک 33516341
15 دفتر فنی خانم باقری منطقه یک 33516377