ردیف نام واحد پرسنل منطقه شماره ها
1 معاون فنی و خدمات شهری آقای حسام ذلیکانی منطقه دو 33516525
2 دفتر فنی آقای وحید طهماسبی منطقه دو 33516524
3 امور اداری آقای عباس وفادار منطقه دو 33516526
4 کارگزینی خانم احمدی منطقه دو 33516543
5 تفضیلی آقای حسین داداشی نیا منطقه دو 33516556
6 137 آقای محسن محمودی منطقه دو 33516561
7 کنترل و نظارت آقای مقداد برارپور منطقه دو 33516508
8 فضای سبز خانم شریف منطقه دو 33516560
9 میز خدمت آقای حسین خدادی منطقه دو 33516544
10 دفتر شهردار - منطقه دو 33516503 , 33516504 , 33516505
11 روابط عمومی آقای محمد حسین حسینی منطقه دو 33516506
12 کارپردازی آقای نصرالله بابایی منطقه دو 33516535
13 حفاری آقای محمدرضا حاجیان منطقه دو 33516516
14 بایگانی آقای سید مصطفی موسوی منطقه دو 33516533
15 بایگانی آقای حسن زارع منطقه دو 33516557