ردیف نام واحد پرسنل منطقه شماره ها
1 دفتر شهردار - منطقه سه 33516701 , 33516702
2 حراست آقای علیرضا اکبریان منطقه سه 33516741
3 معاونت فنی آقای علی نقی سلیمانی منطقه سه 33516726
4 روابط عمومی آقای اویس رضازاده منطقه سه 33516715 , 33516730
5 دفتر معاونت شهرسازی - منطقه سه 33516733
6 معاونت شهرسازی آقای کمیل شعبانی منطقه سه 33516734
7 شهرسازی و صدور پروانه آقای میثم فلاح منطقه سه 33516729
8 دبیرخانه خانم حسینی منطقه سه 33516737
9 نوسازی خانم رئیسیان منطقه سه 33516727
10 نوسازی آقای مجید معصومی منطقه سه 33516728
11 درآمد آقای حسن حسینی منطقه سه 33516722
12 درآمد آقای خلیل محمودی منطقه سه 33516720
13 صنفی آقای علی اکبر ولی پور منطقه سه 33516738
14 اجرائیات آقای اسحاق سلیمانی منطقه سه 33516717
15 اجرائیات آقای محسن عباسی منطقه سه 33516719